Všeobecné obchodné podmienky "VOP"

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na akékoľvek služby poskytované spoločnosťou AKVY Business s.r.o., so sídlom Ľubietovská 4, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 928 898, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85906/B.

 

Definície a úvodné ustanovenia

Definície. Na účely týchto VOP:
"GDPR" znamená nariadenie č. 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov;

„GDPR balíky“ znamenajú službu na zabezpečenie súladu s GDPR, ktoré dodáva AKVY Business Klientovi prostredníctvom Webstránky;
„Klient“ znamená právnická alebo fyzická osoba využívajúca služby v zmysle týchto VOP;
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;
„Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov;
„Zmluvné strany“ znamenajú spoločne AKVY Business s.r.o. a Klient, každý samostatne „Zmluvná strana“;
„Webstránka“ znamená webové sídlo www.vybergdpr.com vrátane všetkých sekcií a pod-sekcií.
„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov;
„Duševné vlastníctvo“ znamená Materiály, Právnu dokumentáciu, Ochranné známky, Označenia, Know-How, obsah Webstránky, GDPR balíky alebo akokoľvek iné predmety ochrániteľné právami duševného a iné dôverné informácie a materiály, ktoré vlastní alebo ku ktorým práva vykonáva AKVY Businesss s.r.o.;
„Know-How“ znamená akékoľvek vedomosti, skúsenosti, výsledky, špecializácie, postupy, odporúčania, návody, názory, štatistiky, ktoré vznikli činnosťou AKVY Businesss s.r.o. a týkajúce sa jej fungovania.
„Materiály“ znamenajú akékoľvek materiály, prezentácie, semináre, školenia, alebo informácie patriace alebo nesúce označenie AKVY Businesss s.r.o.;
„Právna dokumentácia“ predstavuje akékoľvek právne dokumenty ako napr. zmluvy, memorandá, analýzy, reporty, rozdielové analýzy, GDPR reporty, dokumentáciu súvisiacu s GDPR, dokumenty, ktoré sú obsahom akéhokoľvek GDPR balíku, vzorové dokumenty alebo akékoľvek iné písomné diela, ktoré AKVY Businesss s.r.o. vytvorí pri poskytovaní poradenstva;

2.       Akceptácia VOP.

Klient akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať tieto VOP:
a) podpísaním písomnej zmluvy o poskytovaní GDPR služieb, ktorá odkazuje na tieto VOP;
b) výslovnou akceptáciou týchto VOP pri zadaní objednávky GDPR balíkov služieb prostredníctvom Webstránky;
c) iným spôsobom, z ktorého jednoznačne vyplýva záväzok Klienta dodržiavať tieto VOP.

3.       Predmet VOP.

Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní GDPR balíkov služieb AKVY Business s.r.o. bez ohľadu na to, či sú vykonávané prostredníctvom Webstránky alebo nie. V prípade rozporu medzi týmito VOP a samostatnou zmluvou o poskytovaní právnych služieb uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami má prednosť zmluva. Predmetom týchto VOP sú aj ďalšie osobitné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa najmä používania Webstránky, dokumentácie a Duševného vlastníctva AKVY Business s.r.o..

4.       Kontaktné údaje.

Všeobecné kontaktné údaje AKVY Businesss s.r.o. sú: obchod@akvybusiness.sk, AKVY Business s.r.o., so sídlom Ľubietovská 4, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

 

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.       VOP a podmienky balíkov služieb.

Klient je povinný dodržiavať tieto VOP. V prípade porušenia týchto VOP, zmluvy alebo Licenčných podmienok je Klient povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť AKVY Business s.r.o..

2.       Mlčanlivosť.

AKVY Business s.r.o. je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom služieb GDPR. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré AKVY Business s.r.o. použije na poskytnutie GDPR služieb (zamestnanci, poradcovia, právnici a pod.). Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po akomkoľvek ukončení služieb (tak ako je definované nižšie).

3.       Zodpovednosť za škodu.

AKVY Business s.r.o. zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú poskytovaním GDPR služieb, alebo výkonom Zodpovednej osoby DPO. AKVY Business s.r.o. nezodpovedá za škodu, pokutu ak Klient nezapracuje alebo odmieta realizovať nezhody z analyzy GDPR. Klient zodpovedá AKVY Business s.r.o. najmä za škodu spôsobenú porušením VOP podmienok.

 

Ustanovenia týkajúce sa GDPR balíkov služieb

Ustanovenia tohto bodu VOP doplňujú a precizujú ostatné ustanovenia týchto VOP vo vzťahu ku GDPR balíkom. V prípade rozporu majú prednosť ustanovenia tohto bodu  VOP pred ostatnými ustanoveniami týchto VOP.

Pri zakúpení GDPR balíkov služieb prostredníctvom Webstránky nie je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená žiadna ďalšia osobitná zmluva o poskytovaní služieb okrem týchto VOP. Tento bod VOP sa vzťahuje len na zakúpenie GDPR balíkov prostredníctvom Webstránky.

Klient akceptuje, že dokumenty, ktoré sú súčasťou GDPR balíkov predstavujú autorské diela a know-how, vo vzťahu ku ktorým vykonáva majetkové práva AKVY Business s.r.o..

Klient je povinný zadať v objednávke GDPR balíkov správne identifikačné a fakturačné údaje vrátane emailovej adresy. Klient má možnosť skontrolovať všetky vyplnené údaje pred finálnym potvrdením objednávky. Ak Klient zistí chyby po odoslaní objednávky, môže žiadať opravu údajov zaslaním emailu na obchod@akvybusiness.sk

AKVY Business s.r.o. potvrdí objednávku Klienta zaslaním potvrdzujúceho emailu na email zadaný Klientom pri objednávke.

AKVY Business s.r.o.  je oprávnená kedykoľvek odmietnuť poskytnutie GDPR balíkov konkrétnemu Klientovi, a to aj bez uvedenia dôvodov. Dôvodom môže byť akýkoľvek iný dôvod. V prípade, ak Klient už vykonal platbu za GDPR balík, je AKVY Business s.r.o.  oprávnená odstúpiť od týchto VOP a vrátiť Klientovi peňažné prostriedky a to aj bez uvedenia dôvodu.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za GDPR balíky bude zaplatená v plnej výške pred začatím GDPR služieb. Po objednaní akéhokoľvek GDPR balíku je Klient najprv vyzvaný k platbe a bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov na účet AKVY Business s.r.o., najneskôr do 3 pracovných dní, je AKVY Business s.r.o.  povinná zaslať Klientovi email s inštrukciami. V prípade omeškania AKVY Business s.r.o.  je Klient povinný upozorniť na omeškanie emailom na obchod@akvybusiness.sk a AKVY Business s.r.o.  je povinná bezodkladne vykonať nápravu.

Odmena za GDPR balík je určená samostatne pre každý GDPR balík služieb a je uvedená na Webstránke, pričom túto odmenu Klient výslovne potvrdzuje v objednávke. Bezodkladne po pripísaní odmeny na účet AKVY Business s.r.o.  je AKVY Business s.r.o.  povinná zaslať Klientovi elektronický daňový doklad (faktúru) na Klientom zadaný email. Prípadné zníženie ceny konkrétneho GDPR balíku v budúcnosti nemá vplyv na výšku odmeny zaplatenej za daný GDPR balík pred jej znížením a Klient nemá právo na vrátanie časti z odmeny zodpovedajúcej danému zníženiu.

Objednaním a zaplatením akéhokoľvek GDPR balíku prostredníctvom Webstránky dáva Klient pokyn AKVY Business s.r.o. vypracovať pre Klienta dokumentáciu na ochranu osobných údajov, ktorá je prispôsobená potrebám a požiadavkám Klienta. Zodpovednosť AKVY Business s.r.o.  za škodu spôsobenú Klientovi pri poskytovaní GDPR balíkov nie je možná, pokiaľ Klient nedodal pri analýze správne alebo pravdivé údaje, prípadne ak u Klienta došlo k zmene a o tejto zmene neinformoval AKVY Business s.r.o..

Ak si Klient zakúpi nižší/lacnejší GDPR balík má právo zakúpiť si vyšší/drahší GDPR balík doplatením rozdielu oproti pôvodnej cene nižšieho/lacnejšieho GDPR balíku. Klient musí v tejto súvislosti kontaktovať AKVY Business s.r.o., nakoľko uplatnenie nie je dostupné cez Webstránku.

Po pripísaní odmeny na účet AKVY Business s.r.o. Klient získava 12 mesačnú GDPR službu podľa typu objednaného balíku služieb. Táto služba sa automaticky obnovuje. Ukončenie musí byť napísané najmenej tri mesiace pred uplynutím platnosti GDPR balíku služieb, v opačnom prípade sa runtime predlžuje na ďalších 12 mesiacov.

Odmena za GDPR balíky zakúpené prostredníctvom Webstránky je splatná bankovým prevodom. 
 

Podmienky využívania GDPR balíkov.

Predmet. Tieto podmienky stanovujú podmienky ochrany Duševného vlastníctva AKVY Business s.r.o., pričom sú súčasťou VOP a vzťahujú sa na používanie a šírenie:
a) Právnej dokumentácie;
b) Materiálov;
c) Webstránky;
d) Know-How;
e) GDPR balíkov

Pôsobnosť. Tieto podmienky sa vzťahujú na každého Klienta.  Každý, kto akceptuje VOP zároveň automaticky akceptuje tieto podmienky. Tieto podmienky sa navyše vzťahujú na každého, kto používa Duševné vlastníctvo AKVY Business s.r.o. alebo porušuje tieto podmienky.

Všeobecné podmienky

Duševné vlastníctvo.

AKVY Business s.r.o. si vyhradzuje a vykonáva práva ku všetkému Duševnému vlastníctvu v zmysle týchto podmienok a neudeľuje žiadnej osobe súhlas s akýmkoľvek šírením alebo používaním Duševného vlastníctva, pokiaľ nebolo osobitne dohodnuté inak.

Zakázané použitie.

Za zakázané použitie akéhokoľvek Duševného vlastníctva je považované akékoľvek použitie Duševného vlastníctvo v rozpore s týmito podmienkami, VOP

Vlastníctvo.

Využívaním akejkoľvek dokumentácie, materiálov v súlade s týmito podmienkami nezískava klient vlastnícke právo k danej dokumentácií, ale iba oprávnenie na jej používanie v rozsahu a za podmienok tu upravených.

Zaplatením odmeny za GDPR balík je Klient oprávnený používať všetku jemu dodanú dokumentáciu obsiahnutú v GDPR balíku pre účely zabezpečenia, preukázania a riadenia jeho vlastného súladu s GDPR resp. súladu skupiny Klienta s GDPR alebo inými predpismi na ochranu osobných údajov, pričom:

 

Povinnosti Klienta. Klient je povinný:

a) používať dokumenty v súlade s VOP;

b) oznámiť akékoľvek podozrenie alebo presvedčenie z porušenia týchto podmienok z jeho strany alebo zo strany akejkoľvek inej osoby;

c) chrániť dokumenty pred vyzradením, sprístupnením, neoprávnenej osobe, nedovoleným zverejnením alebo iným zakázaným použitím v rozpore s týmito podmienkami;

d) umožniť AKVY Business s.r.o. domôcť sa všetkých práv podľa § 58 Autorského zákona a iných právnych predpisov na ochranu Duševného vlastníctva;

f) poskytnúť informácie podľa § 58 ods. 2 Autorského zákona.

 

Doplatenie GDPR Dokumentácie.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu Klienta o celú GDPR dokumentáciu, ktorá by prešla do vlastníctva Klienta je Klient povinný zaplatiť odmenu za GDPR balík služieb, ktorý si zakúpil. Odmena za GDPR Lite je 1 500€ bez DPH, odmena za GDPR Standard je 2 500€ bez DPH, odmena za GDPR Full je od 3 500€ bez DPH, odmena za GDPR Enterprise je od 5 500€ bez DPH. AKVY Business s.r.o. je oprávnená vystaviť Klientovi faktúru alebo zálohovú faktúru zohľadňujúcu Doplatenie podľa tohto bodu so splatnosťou 14 dní od doručenia elektronickej faktúry na Klientov email a Klient je povinný dané Doplatenie uhradiť v lehote splatnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu Klienta o celú GDPR dokumentáciu spíšu vzájomnú dohodu o podmienkach využívania a záruk GDPR dokumentácie.

 

Porušenie VOP podmienok

Zmluvná pokuta. Ka každé porušenie povinnosti s použitím Duševného vlastníctva podľa týchto podmienok je porušujúca strana povinná zaplatiť AKVY Business s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 6 000 eur bez DPH, ktorej zaplatením nie je dotknutý nárok AKVY Business s.r.o. na náhradu škody vzniknutej porušením danej povinnosti.
 

Trvanie a ukončenie

Trvanie vzťahu prostredníctvom GDPR balíkov AKVY Business s.r.o. a Klienta je vždy definované na 12 mesiacov. Táto služba sa automaticky obnovuje. Ukončenie musí byť napísané najmenej tri mesiace pred uplynutím platnosti služby, v opačnom prípade sa runtime predlžuje na ďalších 12 mesiacov. Trvanie môže byť dohodnuté aj v rámcovej podobe, kedy je Klient oprávnený za rámcovo dohodnutých podmienok kedykoľvek požiadať AKVY Business s.r.o.  o poradenstvo.

Ukončenie. Vzťah AKVY Business s.r.o.  a Klienta – trvá aj po ukončení služby, po ukončení poskytovania GDPR služieb, po ukončení spolupráce, po dodaní GDPR balíkov alebo po akomkoľvek ukončení zmluvy o poskytovaní služieb alebo týchto VOP (ďalej len „Ukončenie“) minimálne v rozsahu zachovávania mlčanlivosti, Licenčných podmienok a ďalších ustanovení týchto VOP alebo osobitne dohodnutej zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po Ukončení.

Vrátenie plnení. Pri akomkoľvek Ukončení si Zmluvné strany už poskytnuté plnenia nevracajú (vrátane odmeny), ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

Nárok na peňažné plnenie. Nárok na peňažné plnenie za už poskytnuté služby alebo nárok na vrátanie peňažných prostriedkov ktorejkoľvek Zmluvnej strany vzniknutý pred Ukončením alebo vzniknutý v dôsledku Ukončenia daným Ukončením nezaniká a povinná Zmluvná strana ho uspokojí bezodkladne, najneskôr do 10 dní od Ukončenia.
 

Záverečné ustanovenia

Rozhodné právo a jurisdikcia. Tieto VOP ako aj akékoľvek vzťahy a prípadné spory medzi Zmluvnými stranami sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva. Výlučnú právomoc na rozhodovanie sporov medzi Zmluvnými stranami majú príslušné slovenské súdy. Zmluvné strany sa dohodli, že subsidiárne sa na tieto VOP ako aj akékoľvek ďalšie vzťahy a prípadné spory medzi Zmluvnými stranami použije Obchodný zákonník.
Súčasťou týchto VOP sú aj podmienky balíkov. Odkaz na VOP znamená zároveň odkaz aj na podmienky balíkov.